Сертификати

„Фасилити мениджър“ ЕООД е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения за изпълнение на строежи от IV и V категория със следния обхват:

 

Сертификат Първа група

Строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

Сертификат Трета група

Строежи от енергийната инфраструктура;

Сертификат Четвърта група

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;

Сертификат Пета група

Отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство“.

 

адрес: 1309 София, ул. Зографски манастир №15, вх. В, ап. 46; телефон: 0876 444 600
e-mail: office@fmbg.eu